AKKREDITERING SOM GRUNDLAG FOR NOTIFIKATION

En af grundpillerne i EUs indre marked er, at en vare, der er godkendt i en medlemsstat, frit skal kunne markedsføres i hele EU.

Varerne skal mærkes med et CE-mærke som tegn på, at de opfylder de harmoniserede regler i EU. For varer med væsentlig betydning for sikkerhed, sundhed eller miljø, skal producenten eller importøren af varen, bruge et 3.partsorgan til at dokumentere kravoverholdelsen. Disse 3.partsorganer kaldes notificerede organer, og kan være certificeringsorganer, inspektionsorganer eller prøvningslaboratorier:

Det er normalt de nationale myndigheder, der notificerer og udpeger de notificerede organer. De fleste danske myndigheder kræver at de notificerede organer er akkrediteret til de ydelser, som de vil notificeres til.

DANAK akkrediteringer ligger til grund for notifikation inden for følgende områder:

  • Byggevarer
  • Måleudstyr
  • Trykbærende udstyr
  • Elevatorer
  • Maskiner

Se listen over notificerede virksomheder under Regulation 305/2011 Construction Products på EUs side Nando.

LOVE OG REGLER

Links eller henvisning til de dokumenter, hvor krav og vejledning til notificerede organer inden for byggevareområdet er anført:

Priserne for notificering er fastsat i § 12 i Bekendtgørelse 430 af 28. maj 2001